Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Websiteoffertes.nl onder KvK nummer 61301752. Websiteoffertes.nl verzamelt website offerte aanvragen en verkoopt deze als leads aan de op Websiteoffertes.nl geregistreerde webdesigners en of webdesign bureaus.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassingen op het gebruik van de website Websiteoffertes.nl en alle daaraan gekoppelde toepassingen.

Artikel 1 Toepasselijkheid en toepasselijk recht
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
– Koper: de wederpartij van Websiteoffertes.nl met een geregistreerd account op Websiteoffertes.nl
– Aankoop: de aankoop van leads door de Koper

a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prijzen, aanbiedingen, offertes of overeenkomsten tussen Websiteoffertes.nl en haar Kopers.
b) Door aankoop van een of meerdere leads aangeboden door Websiteoffertes.nl verklaart de Koper dat hij kennis heeft genomen van en akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
c) Websiteoffertes.nl wijst de toepassing van inkoop- en of algemene voorwaarden van haar Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.
d) De (ver)nietig(baar)heid van een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden tast de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aan.
e) Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
f) Alle geschillen, daaronder begrepen die slechts door een van partijen als zodanig wordt beschouwd, worden beslecht door de Nederlandse rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Websiteoffertes.nl.

Artikel 2 Tarieven en betaling
a) De koper verplicht zich tot het betalen van de prijs voor elke aangeboden lead, voordat hij toegang krijgt tot de contact informatie van de aangeboden lead(s), zijnde het e-mailadres en of telefoonnummer(s) en of website url(s). Prijzen per lead staan op de website vermeld.
b) De koper heeft geen recht op reclamatie. De Koper heeft voldoende tijd om de lead te beoordelen alvorens op een koop ervan over te gaan.
c) De koper dient elke lead vooraf te betalen.
d) Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening en/of opschorting.
e) Prijzen van leads zijn exclusief BTW.
g) Websiteoffertes.nl is eveneens gerechtigd om de aangeboden dienst geheel of gedeeltelijk of tijdelijk buiten gebruik te stellen, onder andere vanwege onderhoud, wanbetaling of overig wanpresteren van Koper(s), zonder daarbij schadeplichtig te worden tegenover de Koper(s). Websiteoffertes.nl spant zich er voor in dit tot een minimum te beperken.
h) Websiteoffertes.nl mag verhogingen in prijs elk kwartaal doorvoeren wanneer zij dit goed dunkt. Koper(s), geregistreerde gebruikers hoeven hiervan niet vooraf op de hoogte worden gesteld.

Artikel 3 Verantwoordelijkheden
a) Websiteoffertes.nl zal haar uiterste best doen de dienst te allen tijde beschikbaar te houden voor haar kopers.
b) Websiteoffertes.nl aanvaardt of accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor door of namens Kopers zelf gemaakte dan wel door of namens deze ter beschikking gestelde offertes en of de uit de offerte voortvloeiende verplichtingen jegens offerte aanvragers. De Koper zal Websiteoffertes.nl op eerste verzoek vrijwaren voor aanspraken van derden uit dien hoofde (aanspraken op grond van intellectuele eigendomsrechten daaronder begrepen).

Artikel 4 Levering en risico-overgang
a) Websiteoffertes.nl spant zich in de overeengekomen levertermijnen aan te houden. Deze termijnen zijn geen fatale termijnen.
b) Vanaf het moment van aflevering komt de lead of zaak voor rekening en risico van Koper.
c) De Koper is zich ervan bewust en accepteert dat dezelfde lead maximaal 6 keer wordt verkocht aan andere Kopers.

Artikel 5 Garantie
a) Websiteoffertes.nl staat er niet voor in dat de door haar afgeleverde leads zullen leiden tot omzet voor de Koper.
b) Websiteoffertes.nl spant zich naar beste vermogen in om eventuele tekortkomingen aan de website Websiteoffertes.nl snel te verbeteren en of te herstellen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
a) Websiteoffertes.nl is niet aansprakelijk voor (in)directe schade geleden door Kopers die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van Websiteoffertes.nl, zulks met inachtneming van het hierna bepaalde.
b) De aansprakelijkheid van Websiteoffertes.nl is te allen tijde beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de aankoop of overeenkomst.
c) Koper vrijwaart Websiteoffertes.nl alsmede door haar ingeschakelde derde(n) voor aanspraken van derden wegens vergoeding van schade als gevolg van het gebruik of de toepassing van door Websiteoffertes.nl geleverde zaken of andere diensten dan wel prestaties.

Artikel 7 Overmacht
a) Websiteoffertes.nl is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten gedurende de periode dat Websiteoffertes.nl door overmacht is verhinderd daaraan te voldoen, zonder daarbij op enigerlei wijze schadeplichtig te worden jegens Koper of een derde.
b) Onder overmacht wordt onder meer maar niet uitsluitend begrepen: oorlog, oproer, molest, brand, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen of defecten aan computers, in software of hardware op het internet, intranet of netwerk aan service of bij hostingmaatschappijen, vertragingen tijdens transport of bij toeleveranciers, ziekte, arbeidsongeschiktheid of uitval van personeel, alles zowel in het bedrijf van Websiteoffertes.nl, van Opdrachtgever als bij derden van wie Websiteoffertes.nl de benodigde zaken, diensten of materialen geheel of gedeeltelijk moet betrekken.

Artikel 8 Beëindiging
a) Websiteoffertes.nl levert een “Pay for Use” dienst zonder contractvorm of overeenkomst tussen Koper en Websiteoffertes.nl. De overeenkomst is de aankoop van een lead(s). De Koper kan zelf beslissen een door Websiteoffertes.nl aangeboden lead wel of niet te kopen tegen de voorwaarden zoals die gelden in deze Algemene Voorwaarden. Na aankoop van de lead is er geen lopende overeenkomst meer van toepassing.
b) Het bepaalde in lid 1 is van overeenkomstige toepassing ingeval van: schorsing van betalingen, aanvragen of verlening van surseance van betaling, faillietverklaring of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of liquidatie van de zaken van Koper of van zijn overlijden, of indien Koper door beslaglegging of anderszins de beschikking over zijn vermogen verliest. Indien deze omstandigheden zich voordoen is Koper verplicht dit onverwijld schriftelijk aan Websiteoffertes.nl te melden.
c) In de gevallen genoemd als in lid 1 en lid 2 van dit artikel is iedere vordering die Websiteoffertes.nl heeft op Koper direct en volledig opeisbaar.

Artikel 9 Intellectueel eigendom
a) Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan Koper ter beschikking gestelde online dienst via Websiteoffertes.nl berusten uitsluitend en volledig bij Websiteoffertes.nl. Koper verkrijgt uitsluitend een niet exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht.
b) Koper vrijwaart Websiteoffertes.nl tegen elke aanspraak van een derde wegens een (eventuele) inbreuk op een recht van intellectuele eigendom van die derde.

Artikel 10 Overdraagbaarheid rechten
Enkel Websiteoffertes.nl is bevoegd – zonder dat voorafgaand overleg of goedkeuring van Koper is vereist – haar werkzaamheden, rechten en verplichtingen uit de dienst Websiteoffertes.nl geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 11 Geheimhouding
Koper is verplicht tegenover derden geen mededeling te doen over Websiteoffertes.nl’s werkwijze of anderszins vertrouwelijke informatie waarvan Koper weet of behoort te weten dat deze informatie vertrouwelijk en of concurrentie gevoelig is.

Menu